web analytics

Arhivă

Post Tăguit cu ‘contract’

Contractul de leasing

Contractul de leasing este materializarea operatiunilor de leasing prin intermediul carora locatorul/finantatorul transmite – pentru o perioada determinata dreptul de folosinta asupra unui bun, al carui proprietar este – utilizatorului, in schimbul unei plati denumite rata de leasing, iar la sfarsitul perioadei de leasing locatorul/finantatorul se obliga sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului de a cumpara bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a inceta raporturile contractuale. Locatorul/finantatorul se obliga:
a) sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;
b) sa incheie contract de leasing cu utilizatorul si sa transmita acestuia, in temeiul contractului de leasing, toate drepturile derivand din contractul de vanzare-cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
c) sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
d) sa ii garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat clauzele contractuale;
e) sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.

Obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele:

a) sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
b) sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze;
c) sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acordul finantatorului;
d) sa efectueze platile cu titlu de rata de leasing in cuantumul valoric stabilit si la termenele prevazute in contractul de leasing;
e) sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
f) sa isi asume pentru intreaga durata a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite, si continuitatea platilor cu titlu de rata de leasing pana la achitarea integrala a valorii bunurilor care fac obiectul contractului;
g) sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h) sa il informeze pe finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate, venita din partea unui tert;
i) sa nu aduca modificari bunurilor fara acordul finantatorului;
j) sa restituie bunul in conformitate cu prevederile prezentului contract.

Utilizatorul are urmatoarele drepturi:
a) de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, calitatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie;
b) de a exercita actiunile posesorii fata de terti.

Pentru modele de contracte corect intocmite faceti un clic AICI

Sursa: www.e-juridic.ro

Categories: Juridic Tags:

Contractul de voluntariat-model

Contractul de voluntariat e un contract care este pentru prestarea unor servicii pentru care nu esti platit dar ai anumite drepturi si este incheiat in baza Codului Civil, care, pentru cine nu stie, dateaza de la 1866, de pe vremea lui Cuza, da, Alexandru Ioan Cuza. Codul, nu contractul. Contractul apare in urma situatiei tot mai des intilnita de voluntariat in cadrul diferitelor institutii ale statului ( Vezi Festivalul International de Teatru de la Sibiu) sau ONG-uri care fac diferite chestii de ecologizare, construirea de case, etc. Daca exista acest contract, poti sa-ti recupeerezi anumite chetuieli facute sau atunci cind, in caz de accident, de imbolnavire sau de pierderea capacitatii de munca, aveti dreptul la ingrijiri medicale gratuite, platite de firma angajatoare.
CONTRACT DE VOLUNTARIATnr. contract: ………………din data de: …………….Cap. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Societatea Comerciala : …….. , jud. . , str. …….., nr…, sc. …, et …, apt. …., inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ….. , sub numaul ….. , C.U.I. ….., reprezentata de …, in calitate …., denumit in continuare BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare VOLUNTAR, vazand ca au fost indplinite conditiile prevazute de lege, am convenit la incheierea prezentului CONTRACT DE VOLUNTARIAT.

 

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. VOLUNTARUL se obliga sa realizeze pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI urmatoarele servicii (v si Fisa Postului ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. III DURATA CONTRACTULUI

VOLUNTARUL va realiza serviciile prevazute la Art.2. pe o durata de ………………………… .

Cap. IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUIArt. 4. Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale atat de catre conducerea organizatiei cat si de angajati.
Art. 5. Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea
Art. 6. Dreptul de a avea acces la cat mai multe informatii despre organizatia in cadrul careia urmeaza sa activeze;
Art. 7. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 8. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 9. Dreptul de a-si desfasura activitatea in concordanta cu preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala;
Art. 10. Dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care presteaza activitatea, atat la inceputul activitatii cat si pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii in domeniu;
Art. 11. Dreptul la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale;
Art. 12. Dreptul la un loc unde sa isi desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii
Art. 13. Dreptul de i se asigura (de catre organizatie/institutie) protectia muncii (in conditiile legale), in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
Art. 14. Dreptul de a fi asigurat (de catre organizatie/institutie, in conditiile prevazute de lege) impotriva riscurilor de accident si de boala care decurg din natura activitatii pe care o desfasoara; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre organizatia/institutia;
Art. 15. Dreptul de a i se rambursa (de catre organizatie/institutie, in conditiile convenite prin contract, potrivit legii) cheltuielile efectuate pentru derularea activitatii;
Art. 16. Dreptul la o durata a timpului de lucru (stabilita in conditiile legii) caree sa nu ii afecteze sanatatea si resursele psihofizice;
Art. 17. Dreptul de a i se elibera de catre organizatia/institutia un certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
Art. 18. Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii.
19. Obligatia de a indeplini la timp sarcinile primite din partea organizatiei/institutiei prin fisa de post;
Art. 20. Obligatia de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente
Art. 21. Obligatia de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
Art. 22. Obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre organizatie/institutie;
Art. 23. Obligatia de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei/institutiei;
Art. 24. Obligatia de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne ale organizatiei/institutiei;
Art. 25. Obligatia de a ocroti bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
Art. 26. Obligatia de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei careia i se subordoneaza in situatiile in care este nevoit/a sa desfasoare activitati intr-un domeniu necunoscut sau in care abilitatile sale sunt limitate;
Art. 27. Obligatia de a completa corect si la timp toate formularele sau rapoartele necesare si convenite prin fisa de post;
Art. 28. Obligatia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine in contact (clienti ai organizatiei/institutiei, alti voluntari sau personal angajat si de a isi oferi serviciile cu respect pentru fiinta umana si pentru mediul inconjurator si fara a discrimina in functie de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;
Art. 29. Obligatia de a aduce in discutie cu persoana careia i se subordoneaza direct toate situatiile in care ar putea sa apara conflicte de interese.
Cap. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFIVIARULUI DE VOLUNTARIAT
Art. 30. Toate drepturile VOLUNTARULUI, prevazute la Cap. IV din prezentul Contract de Voluntariat sunt obligatii pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI. Fata de cele aratate mai sus, BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI mai are si urmatoarele OBLIGATII:
a. Obligatia de a organiza o intalnire de orientare a voluntarului (referitoare la organizatie in general, programul in care va activa voluntarul, prezentarea locului de desfasurare a activitatii, prezentarea colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.);
b. Obligatia de a pune la dispozitia voluntarului o fisa a postului clara, din care sa reiasa :titlul postului, scopul si durata postului, sarcinile de indeplinit, programul de lucru, numele si telefonul persoanei careia i se subordoneaza direct voluntarul, modalitatile de raportare, accesul la echipament, alte date in functie de post;
c. Obligatia de a desemna o persoana care sa supervizeze activitatea voluntarului.
Art. 31. Toate obligatiile VOLUNTARULUI sunt DREPTURI pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI .
Cap. V RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE, LITIGII
Art. 32. Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazutre de Codul Civil
Art. 33. Renegocierea contractului de voluntariat se face in cazul aparitiei unei modificari a unei situatii de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor care revin voluntarului, renegocierea are loc la cererea scrisa a oricarei parti, formulata in termen de 15 zile de la aparitia situatiei mai sus mentionate.
Art. 34. In cazul in care situatia descrisa la articolul
Art. 33 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta va fi reziliat de drept.
Art. 35. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat poate avea loc din initiativa VOLUNTARULUI sau a BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI cu un preaviz acordat in conditile legii, pentru functia prevazuta in Fisa Postului .
Art. 36 Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila; actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.
Cap. VI ALTE CLAUZE
Art. 37 Toate neintelegerile privind validarea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, sa fie solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar se vor solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente.
Art. 38. In spiritul prezentului Contract de Voluntariat, intre VOLUNTAR si BENEFCIARUL VOLUNTARIATULUI nu exista raporturi de munca ci aceste raporturi sunt stabilite in baza Codului Civil.
VOLUNTAR BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI

Categories: Juridic Tags: ,

Contractul de munca-model

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAincheiat si inregistrat sub nr. ..…/……….. in registrul general de evidenta a salariatilor *    
A. Partile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica __________________________________, cu sediul/domiciliul in _______________________________________, inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ___________________, sub numarul ___________________, cod fiscal _____________, telefon _________________, reprezentata legal prin ____________________, in calitate de ______________________,
si
salariatul/salariata – domnul/doamna _____________________________, domiciliat/ domiciliata in localitatea _________________, str. ______________________________ nr. _____, judetul _________________, posesor/ posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/ pasaportului seria __________, nr. _____________, eliberat/ eliberata de _________________________ la data de ______________, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, permis de munca seria ______ nr. __________ din data ___________,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: ___________________________________________________
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata __________________________________ urmand sa inceapa activitatea la data de _________________;
b) determinata, de ______ luni, pe perioada cuprinsa intre data de _____________ si data de _____________/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post;
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la _______________________________________________
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ______________
E. Felul muncii
Functia/meseria _______________________ conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*
)
G. Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ______ ore/zi, ____ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: _____ (ore zi/ore noapte / inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de _____ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), _______ ore / saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: _________(ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de _________ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de _____________.
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: __________________________ lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri _________________________;
b) indemnizatii _____________________;
c) alte adaosuri ____________________;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber corespunzator sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt _____________________________;
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ________________________________________;
b) echipament individual de lucru ___________________________________________;
c) materiale igienico – sanitare ____________________________________________;
d) alimentatie de protectie _________________________________________________;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca _________________;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de _________________________;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de _________ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codului Muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de _________ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute de art. 18 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze;
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grup de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ________/_______ la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ________________________/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
Angajator,____________________________
Salariat,_________________________
Reprezentant legal,____________________________

Pe data de ________________ prezentul contract inceteaza in temeiul art. _____________ din Legea 53/2003 – Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurilor legale.
Angajator, _____________________

* Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Juridic Tags: ,

Contactul de franchiza

CONTRACT DE FRANCIZA (FRANCHISING)
S.C. …………… avand sediul in …………… si inregistrata in Registrul comertului sub nr. ………… reprezentata prin ………….. denumita in cele ce urmeaza „Francizor”Si

S.C. …………… avand sediul in …………… si inregistrata in registrul comertului sub nr. ………. reprezentata prin …………. denumita in cele ce urmeaza „Beneficiar”, unde:

Francizorul desfasoara o activitate de …………….. si si-a stabilit o certa reputatie in ce priveste inalta calitate (fiabilitate, etc.) a Produsului(elor) care fac obiectul prezentului CONTRACT.

Beneficiarul doreste sa vanda Produsul sub numele si in concordanta cu practica de afaceri ale Francizorului.

Francizorul se obliga, in conditiile prezentului CONTRACT, sa ii permita si sa il asiste pe Beneficiar in desfacerea Produsului prin intermediul unor magazine deschise de Beneficiar in Teritoriu.

I. DEFINITII
In urmatorul CONTRACT, termenii/expresiile de mai jos vor avea semnificatiile urmatoare:
a) „pretul de livrare” – pretul la care Produsul este livrat in mod direct de Francizor tertilor beneficiari, minus TVA, cheltuieli de transport si asigurare.
b) „sub numele” – cuprinde numele comercial al Francizorului si/sau marcile de fabrica, comert si/sau serviciu, embleme, alte simboluri utilizate de acesta in identificarea si promovarea produsului, excluzand pe cele care in mod expres nu au fost cesionate Beneficiarului.
c) „Teritoriul” – inseamna (se delimiteaza geografic aria in care Beneficiarul isi poate desfasura activitatea in conditiilor prezentului CONTRACT si care poate fi teritoriul Romaniei, un judet, un oras etc.).
d) „magazin” – inseamna toate magazinele deschise de Beneficiar in Teritoriu in conditiile prezentului CONTRACT.

II. LICENTA SI DURATA

1. Francizorul transmite Beneficiarului, pe durata prezentului contract, dreptul de a vinde Produsul sub numele Francizorului si in conditiile acestui CONTRACT.

2. Acest CONTRACT va intra in vigoare la data semnarii lui de ambele parti si, exceptand art. XV, isi va produce efectele pana la data de ……….. (pentru usurinta operatiunilor contabile, este bine ca data de expirare a contractului sa fie ultima zi a anului fiscal).

3. Acest CONTRACT poate fi reinnoit pentru perioade consecutive de …… ani daca, in termen de 6 luni inainte de expirarea fiecarei perioade, partile decid prorogarea lui. In cazul in care, in interval de 6 luni, ambele parti nu isi manifesta expres intentia de a reinnoi CONTRACTUL, acesta se considera prorogat in mod tacit pe o perioada de ….. ani (de regula este mult mai scurta decat in cazul prorogarii exprese). CONTRACTUL poate fi prorogat tacit numai o singura data.
In cazul in care partile refuza prorogarea CONTRACTULUI, nici una dintre parti nu va putea fi obligata sa plateasca celeilalte compensatii ca urmare a pierderilor suferite de aceasta din urma si datorate incetarii efectelor Contractului.

III. DESCHIDEREA DE MAGAZINE

1. Beneficiarul va deschide primul magazin la ……………….. (se trec datele de localizare a acestuia), in maximum …….. zile de la data semnarii acestui CONTRACT, urmand ca ulterior sa se deschida un magazin in fiecare an pe durata prezentului CONTRACT, cu exceptia anului in care expira valabilitatea lui.

2. Beneficiarul va pune la dispozitia Francizorului fotografii de calitate privind cladirea si vecinatatile sale, pe care Beneficiarul urmareste sa o achizitioneze in scopul deschiderii unui nou magazin, si nu o va achizitiona daca in termen de 30 de zile de la data transmiterii fotografiilor, Francizorul va ridica obiectii in legatura cu cladirea sau amplasamentul ei.

3. In termen de 30 de zile de la data achizitionarii cladirii, Beneficiarul va transmite Francizorului o copie dupa contractul de cumparare/locatiune (in cazul locatiunii de imobile, este bine sa se prevada ca numai acele contracte de inchiriere incheiate pe o durata mai mare de ….. ani si care au anumite clauze prevazute prin contractul de franciza vor fi acceptabile pentru Francizor) insotita de un plan de organizare a spatiului achizitionat, in vederea desfasurarii activitatii de desfacere a Produsului.
In termen de 30 de zile de la primirea actelor mai sus mentionate, Francizorul va pune la dispozitia Beneficiarului, in mod gratuit, un design corespunzator planului de organizare a spatiului de desfacere, care va include si specificatii referitoare la mobilier si materialele folosite la decorare.

4. La cererea Beneficiarului, Francizorul:
– va recomanda pe Beneficiar firmelor producatoare/distribuitoare ale mobilierului si materialelor decorative specificate de Francizor, sau
– va furniza Beneficiarului mobilierul si materialele cerute de acesta in maximum …….. zile de la data transmiterii comenzii, la un pret de livrare egal cu cel la care Francizorul a cumparat produsele respective, cheltuielile livrarii urmand sa cada in sarcina Beneficiarului.

5. Fiecare magazin deschis de Beneficiar va avea o deschidere la strada de minimum …… m si o suprafata a parterului de minimum ……… m2.

6. Cu …… zile inainte de data deschiderii fiecaruia din primele magazine, Francizorul – pe cheltuiala sa – va pune la dispozitia Beneficiarului salariati cu experienta in distributia Produselor care fac obiectul prezentului CONTRACT, in scopul pregatirii personalului si a magazinului in cauza pentru desfacerea Produselor.

IV. PREGATIREA PERSONALULUI

1. In maximum 90 de zile de la data semnarii acestui contract, Francizorul va pregati, timp de trei saptamani, pe Directorul General (sau un administrator) al Beneficiarului in modul de organizare si functionare ale unui magazin exploatat in concordanta cu politica comerciala a Francizorului. Programul de pregatire va avea loc la sediul Francizorului (sau al unui magazin al Francizorului).

2. Beneficiarul se obliga ca, periodic, sa permita Directorului General sa frecventeze asemenea cursuri de pregatire, la date si pentru durate stabilite de catre parti.

3. Francizorul se obliga ca, in decursul fiecarui an, sa instruiasca un numar de maximum …….. salariati ai Beneficiarului in tehnici si metode de distribuire a Produselor, la sediul Francizorului si pe o perioada nu mai lunga de …….. zile.

4. In cazurile prevazute de pct. 1 – 3 ale acestui articol, cheltuielile de salarizare, transport si cazare ale personalului instruit vor fi suportate de Beneficiar.

V. MANUALE SI KNOW-HOW

1. Periodic, Francizorul va pune gratuit la dispozitia Francizatului orice Know-how administrativ, tehnic si operational legat de distributia Produselor. In mod special, va pune la dispozitia Francizatului manuale de utilizare a produsului, privind service-ul Produsului privind modul de pregatire al personalului vanzator, privind strategia si tehnicile de marketing ale produselor. Titularul drepturilor de autor in cazul acestor manuale ramane Francizorul.

2. Francizatul se obliga sa utilizeze know-how-ul si informatiile primite numai in scopul deschiderii de magazine si desfasurarii activitatii acestora.

VI. DREPTUL FRANCIZORULUI DE A RETRAGE ANUMITE PRODUSE

1. Francizorul are dreptul sa inceteze furnizarea anumitor produse Francizatului, daca acest lucru se justifica prin conditiile economice, sanitare, de ordine morala ale Teritoriului.

2. Francizorul are dreptul ca, in conditiile pct. 1, sa ceara Francizatului incetarea distribuirii Produselor aflate in stocul acestuia din urma, caz in care devin aplicabile prevederile art. XII.

VII. MARCI DE FABRICA, COMERT SERVICIU

1. Francizorul se obliga sa transmita Francizatului folosinta exclusiva, in limitele Teritoriului, a marcilor utilizate in legatura cu Produsele care fac obiectul acestui CONTRACT (daca se transmite folosinta numelui comercial – in cazul in care el nu este protejat prin intermediul unei marci – exista riscul ca in Teritoriu sa existe deja, in cadrul aceleasi „industrii”, un comercial avand aceleasi nume comercial sau un nume similar. In aceste conditii, pentru a evita un eventual litigiu este bine ca partile sa se informeze atent la Registrul Comertului asupra denumirii firmelor care fac parte din „industria” lor).

2. Francizatul va utiliza marcile transmise numai in legatura cu Produsele convenite si numai in formele, stilurile, culorile si marimile autorizate in scris de Francizor.

3. Francizorul se obliga sa nu foloseasca nici o alta marca sau nume pentru Produsele respective, altele decat cele care au fost cesionate Francizatului. De asemenea, pe intreaga durata a prezentului CONTRACT, Francizorul se obliga sa nu foloseasca pentru alte (decat cele convenite) produse nume sau marci capabile sa creeze confuzie cu cele cesionate Francizatului.

4. Francizatul se obliga ca la terminarea prezentului CONTRACT sa inceteze orice folosinta a marcilor cedate si sa restituie Francizorului toate documentele primite in legatura cu marcile respective.

5. Pe durata prezentului CONTRACT ca si dupa incetarea lui, Francizatul se obliga sa nu includa in numele sau comercial un nume sau o marca din cele care fac obiectul acestui CONTRACT.

6. Orice atingere ori contestare din partea unor terte persoane, in limitele Teritoriului, la adresa marcilor cesionate va fi adusa imediat de Francizat la cunostinta Francizorului, specificandu-se toate aspectele relevante. Francizatul va lua orice masuri (administrative, legale, etc. de natura a preveni eventualele incalcari sau de a apara marcile cedate. Asemenea masuri pot fi luate si de Francizor, in nume propriu ori in numele Francizatului. Costurile asociate unor asemenea masuri vor fi suportate in mod egal de cele doua parti.

VIII. ACTIVITATEA DE DISTRIBUTIE A PRODUSELOR

1. Magazinele vor fi utilizate numai pentru vanzarea Produselor furnizate de Francizor ori de terte persoane agreate in scris de catre Francizor.

2. Francizatul este obligat sa desfasoare o activitate in conformitate cu standardele si utilizand metodele si formele stabilite de Francizor prin prezentul CONTRACT si prin instructiunile ulterioare comunicate Francizatului. Personalul Francizatului va purta, in cadrul magazinelor, uniformele furnizate de catre Francizor, dupa consultarea prealabila a Francizatului si pe costul acestuia din urma.

3. Francizatul va folosi in interiorul magazinelor numai acele articole promotionale (ambalaje, embleme etc.) care sunt aprobate in scris de catre Francizor. Francizorul va furniza astfel de articole Francizatului, la cererea si pe costul acestuia din urma.

4. Francizatul va indica tertelor persoane, inclusiv consumatorii, ca desfasoara o activitate in calitate de Francizat al Francizorului.

5. Intreaga activitate a Francizatului va fi desfasurata in contul si pe riscul sau, fara a aduce nici o atingere numelui sau reputatiei Francizorului. Activitatea Francizatului implica, intre altele, curtoazie si solicitudine in relatiile cu partenerii de afaceri si consumatorii, eficienta in rezolvarea plangerilor adresate de consumatori.

6. Persoane abilitate din partea Francizorului au dreptul sa viziteze oricand in timpul orelor de lucru oricare dintre magazinele deschise in baza prezentului CONTRACT.

7. Francizatul va vinde la preturi care nu pot fi mai mici decat pretul lor de achizitie.

8. Francizatul va informa Francizorul asupra schimbarilor vizand cadrul administrativ, legislativ si de afaceri din Teritoriu.

IX. COMENZILE ADRESATE FRANCIZORULUI

1. Nu mai tarziu de 60 de zile inainte de data deschiderii fiecarui magazin, Francizatul va comanda Francizorului o cantitate de produse care sa asigure functionarea normala a magazinului la data deschiderii.

2. In a ……… saptamana (se trece acea saptamana inainte de expirarea perioadei, care permite Francizatului sa primeasca Produsele in termen util, astfel incat sa aiba tot timpul in stoc un numar suficient de Produse) a fiecarei perioade de 4 saptamani si ori de cate ori este nevoie, Francizatul va transmite prin fax Francizorului comenzile de Produse in cantitatile necesare functionarii normale a fiecarui magazin in perioada urmatoare. Comenzile vor indica in mod clar numarul de catalog al fiecarui produs si cantitatea ceruta, in cifre si litere, in caz contrar nu vor fi luate in considerare.

3. Francizatul este obligat sa se conformeze procedurilor de redactare, transmitere a comenzilor, astfel cum au fost ele comunicate in scris de catre Francizor, iar Francizorul este obligat sa se conformeze procedurilor de livrare a produselor, astfel cum au fost ele notificate de catre Francizat.

X. PRETUL

Pretul de achizitie pe care Francizatul il plateste pentru Produsele ce ii sunt furnizate este pretul de livrare minus un rabat de ……. %. Cheltuielile de transport si asigurare sunt in sarcina Francizatului.

Redevente

Francizatul va plati o suma de ……. lei, libera de orice sarcini fiscale, astfel:
– ……… lei la data semnarii CONTRACTULUI
– ……… lei la 3 luni de la data semnarii CONTRACTULUI.
– ……… lei la 6 luni de la data semnarii CONTRACTULUI.
Francizatul va plati Francizorului lunar o redeventa de …….. %, libera de orice sarcini fiscale, din valoarea Produselor cumparate si receptionate in luna precedenta, cel mai tarziu ………. zi a lunii urmatoare celei luate in calcul.

XI. LIVRAREA PRODUSELOR

1. Produsele comandate de Francizat vor fi livrate acestuia sau agentilor sai la ……………….. (se indica locul si modalitatea de livrare)

2. Pentru viciile aparente sau pierderea Produselor, Francizorul nu raspunde decat daca:
– viciul/pierderea a fost observata de Francizat sau agentii sai in momentul livrarii si a fost anuntata Francizorului in termen de …. ore de la data livrarii.
– viciul/pierderea a fost observata de Francizat sau agentii lui in momentul receptionarii bunurilor la sediul Francizatului si sunt indicii relevante ca ea a avut loc inainte de momentul livrarii. In acest caz, Francizorul va fi anuntat in maximum …….. zile de la data receptiei.

XII. VICII ASCUNSE

1. Garantiile pentru remedierea viciilor ascunse ale Produselor livrate, termenele in care asemenea vicii pot fi reclamate Francizorului sunt cele prevazute de Anexa nr. 2 la prezentul CONTRACT.
2. In cazul in care Francizorul cere Francizatului retragerea anumitor Produse de pe piata, acesta din urma va fi indemnizat pentru toate pierderile suferite, mai putin pierderile de profit.
Daca Francizatul nu da curs cererii Francizorului, acesta din urma nu va fi raspunzator pentru eventualele pagube suferite de Francizat ca rezultat al distribuirii Produselor respective.

XIII. PLATA

Plata se va face ………. (se trece data, locul platii, modalitatea de plata, Daca moneda de plata. In cazul in care plata nu se face la data stabilita, va fi platita o penalizare ……… % pe zi de intarziere din suma datorata.

XIV. RESTRICTII DE CONCURENTA

1. Francizatul nu va promova distribuirea Produselor in afara Teritoriului, dar va putea sa onoreze comenzi pentru livrarea de Produse in afara Teritoriului emise de:
– consumatori,
– alti Francizat ai Francizorului.

2. Francizorul nu va promova si nu va onora comenzile pentru distribuirea Produselor in Teritoriu si nici nu va permite altui Francizat sau distribuitor al Francizorului sa distribuie asemenea Produse in Teritoriu, cu exceptia cazului in care consumatori din Teritoriu adreseaza comenzi acestor francizati/distribuitori.

XV. CONFIDENTIALITATE

Beneficiarul se obliga sa trateze toate informatiile si documentele de are a lut cunostinta in timpul derularii prezentului contract ca informatii confidentiale si sa nu le divulge unei terte persoane.

XVI. INCETAREA CONTRACTULUI

Se redacteaza o clauza cu un continut asemanator celei folosite in cazul contractului de distributie exclusiva.

XVII. FORTA MAJORA
Forta majora ivita dupa incheierea contractului apara de raspundere partea care o invoca, cu conditia ca sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitie, iar dovada fortei majore sa se comunice in maximum 15 zile de la aparitie.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6 luni, fiecare parte poate renunta la executarea contractului in continuare. In acest caz, niciuna din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

XVIII. CONSECINTE ALE INCETARII EFECTELOR CONTRACTULUI

In cazul incetarii efectelor prezentului CONTRACT, Francizatul este obligat sa:
– restituie, pe cheltuiala sa, Francizorului toate produsele aflate in stoc si care nu au fost integral platite;
– plateasca toate sumele datorate Francizorului, chiar daca asemenea sume au o scadenta ulterioara datei incetarii CONTRACTULUI.

Incheiat astazi …………. in ………….. exemplare.

FRANCIZOR BENEFICIAR

Categories: Juridic Tags: ,