web analytics

Arhivă

Post Tăguit cu ‘cod civil’

Conventia civila de prestari servicii:regim juridic.

          Legea nr. 10/1972 – Vechiul Cod al muncii, prevedea in mod expres ca dispozitiile sale nu se aplica „raporturilor in care prestarea unei munci se face pe baza unui contract de drept civil.“
Dupa 1989, in practica, prestarea de activitati in temeiul unor conventii civile incheiate in baza Codului civil a cunoscut o evolutie spectaculoasa, fapt care a determinat reglementarea acestor raporturi juridice printr-un act normativ special.
         Prestarea muncii in baza unor astfel de conventii civile crea avantaje pentru patroni si serioase dezavantaje pentru cei care prestau munca.
Pentru a acoperi legislativ aceasta situatie de fapt si pentru a inlatura aceste fenomene negative, legiuitorul a adoptat Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
Acest act normativ nu a avut efectele scontate, motiv pentru care legiuitorul a adoptat Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca.
Ulterior, in temeiul Legii nr. 130/1999, prin Hotararea Guvernului nr. 935 din 11 noiembrie 1999 s-au stabilit conditiile in care pot presta munca persoanele care nu incheie contracte individuale de munca si modul de utilizare a sumelor reprezentand comisionul perceput de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv de directiile generale de munca si protectie sociala.
         Cadrul normativ a fost completat prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 747 din 13 decembrie 1999 pentru aprobarea Normelor privind incasarea, evidenta si modul de utilizare a sumelor provenite din comisionul incasat de inspectoratele teritoriale de munca si de directiile generale de munca si protectie sociala, potrivit art. 12 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, a procedurii de inregistrare a contractelor individuale de munca si a modului de tinere a evidentei muncii prestate de salariatii angajatorilor prevazuti la art. 8 din Legea nr. 130/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de inregistrare si evidenta a conventiilor civile de prestari de servicii.

Sursa: www.E-juridic.ro

Citeste tot aricolul aici

Conventia civila-model

     Conventia Civila este o forma de contract de prestari de servicii in care nu au loc raporturi ierarhice de munca. Singura obligativitate reala a partilor este sa plateasca impozitul datorat statului pe banii platiti angajatului (celui care presteaza serviciul) de catre angajator care trebuie sa retina contravaloarea acestui impozit si sa o predea la ANAF-filiala locală. Acest gen de raporturi este practicat de Asociaţia de proprietari pentru a-şi plăti femeia(ile) de serviciu, casierul sau ceilalţi angajaţi ai asociaţiei. Pentru aceasta, nu se mai plăteşte CASS, sanătatea, incepând cu vara lui 2008.

    Mai avem un aspect pe care trebuie sa-l aducemin discutie: chemati la Dvs acasa pe cineva sa se urce pe acoperis, sa va faca o lucrare de reparatii, sau sa va sape un sanţ. Intre timp, persoana sufera un accident si moare. Ce faceţi ? Inspectoratul de protecţia muncii, in acest caz va face o ancheta si va a gasi vinovat că, in calitate de angajator nu i-aţi facut instructajul de protecţia muncii, aşa cum prevede legea 319/2006 si in Normele metodologice de aplicare a acestei legi. indiferent care va fi formularea abordata pe mai departe intr-o convenţie civilă pe care o încheiaţi, interesul Dvs este ca sa nu excludeţi art. 9 din modelul de mai jos: el obliga prestatorul de a-ţi lua musuri concrete de protecţia mincii , a mediului şi prevenirea incendiilor, pentru care este răspunzător.

    Mai jos postam un model de Convenţie civilă pe care l-am folosit in astfel de momente. Public acest model pe care l-am facut eu, pentru ca cei de la forţele de muncă (ITM) spun ca nu există aşa ceva, interesul lor fiind pentru încheierea unui contract de muncă, din care statul are de câstigat.

CONVENTIE CIVILAnr.:………………… din data de……………………..
 

 

 

Cap. I PARTILE CONTRACTANTE Art. 1. Societatea Comerciala : ……………………………………REPREZENTATA DE……………………….., in calitate de administrator care este denumita in continuare ca ANGAJATOR
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare PRESTATOR,
am constatat ca sunt indeplinite conditiile art. 948 din Codul Civil si in baza prevederilor art. 969, art.970 si urmatoarele, am incheiat prezenta CONVENTIE CIVILA in baza conditiilor stabilite de comun acord.

Cap. II OBIECTUL CONVENTIEI
Art. 2. Activitatea care urmeaza sa fie desfasurata/prestata de PRESTATOR in favoarea ANGAJATORULUI este …………………… ………… ……………………………………………………………………………..……………………………………………………
Art. 3 Locul desfasurarii muncii: la beneficiarii ANGAJATORULUI.
Art. 4. Durata muncii: activitatea prevazuta la art.2. va fi prestata zilnic timp de ….. ore, a cate …… saptamani pe luna.
Art. 5. Remuneratia: pentru activitatea prevazuta la art.2., este bruta in cuantum de ……………….. RON. Din aceasta suma se va retine impozitul datorat statului in cuantum de 16% si contributia la Casa de asigurari de sanatate in cuantum de 6,5%.
Art. 6. Data remunerarii: data efectuarii platii se va face lunar in 15 ale lunii urmatoare, sau dupa caz in termen de 10 zile de la incheierea lucrarii.
Cap. III DREPTURILE PRESTATORULUI
Art. 7. Primeste plata pentru lucrarile si serviciile executate pentru ANGAJATOR, plata care a fost convenita intre parti si aratata la art. 5 in conditiie stipulate de prezenta Conventie Civila .
Art. 8. Sa fie de fata la receptia lucrarii de catre beneficiar si semneaza Procesului verbal de receptie a lucrarii/lucrarilor.
Cap. IV OBLIGATILE PRESTATORULUI
Art. 9 Isi desfasoara activitatea la BENEFICIAR in conformitate cu legile, normativele si regulamentele de protectia muncii, de protectie a mediului si prevenirea si stingerea incendiilor aflate in vigoare. Respecta, dupa caz, Regulamentul de ordine interioara al BENEFICIARULUI si orice alta indicatie data de beneficiar pentru buna desfasurare a activitatii pentru care a fost angajat.
Art. 10. Foloseste, dupa caz, echipament de lucru sau/si de protectie.
Art. 11. Fata de terte persoane, se obliga sa respecte confidentialitatea privind serviciile pe care le presteaza pentru BENEFICIAR.
Art. 12 Raspunde de calitatea lucrarii/lucrarilor executate si de termenul de predare a lucrarii stabilit de comun acord cu beneficiarul.
Art. 13 Remediaza pe cheltuiala sa (munca si materiale) obiectiile beneficiarului la lucrarea/lucrarile facute si care sunt consemnate in Procesul verbal de receptia lucrarii, sau/si care au aparut in termenul de garantie.
Cap. IV DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art. 14. Poate sa refuze sau sa amane, dupa caz, plata prevazuta la Art. 5, daca PRESTATORUL refuza remedierea obiectiilor consemnate in Procesul verbal de receptia lucrarii, sau pana la data cand prestatorul le remediaza.
Art. 15. Obliga prestatorul la remedieri si reparatii care trebuie facute in termenul de garantie, conform cu Art.12.
Cap.V OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Art. 16. Sa plateasca pentru activitatea de la Art2. PRESTATORULUI plata prevazuta la Art.5 in conditiile respectarii Art.12.
Art. 17. Sa retina impozitul pe venit, contributia pentru asigurari de sanatate (daca e cazul) si sa le vireze la administratia financiara si respectiv la casa de asigurari de sanatate.
Cap VI DURATA CONVENTIEI
Art. 18. Durata este de ………………si incepe cu data de …………………
Art. 19- Daca durata prevazuta la Art.18, este mai mica decat termenul de garantie al lucrarii/serviciilor aratate la Art.2, atunci durata prevazuta la Art. 18 se prelungeste cu perioada impusa de respectarea Art. 13 din prezenta Conventie Civila.
Cap. VII MODIFICAREA CONVENTIEI CIVILE
Art. 20. Modificarea prezentei Conventii civile se va face prin intelegerea partilor si aceasta modificare va fi consemnata in scris ca un act aditional al prezentei Conventii civile.
Cap.VIII INCETEREA CONVENTIEI CIVILE
Art. 21. Incetarea Conventiei Civile are loc:
a) atunci cand durata aratata la Art.18 expira si sunt respectate conditiile Art.19;
b) prin intelegerea partilor si consemnarea scrisa;
c) din initiativa temeinic motivate a uneia dintre partile aratate la Art.1.
Cap.IX RASPUNDEREA PARTILOR
Art. 22. Pentru neexecutarea, executarea partiala, sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce decurg din prezenta Conventie Civila, partea aflata in culpa va plati celeilalte parti daune.
Art. 23. Toate neintelegerile privind validarea prezentei Conventii civile, sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acesteia, sa fie solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar se vor solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente.
Art. 24. Prezenta Conventie Civila nu este supusa reglementarii Legii nr. 53/24.01.03, Codul Muncii, ci ea este incheiata in baza Codului Civil si nu presupune raporturi ierarhice de munca intre parti.
Art. 25. Prezenta Conventie Civila a fost redactata in trei exemplare originale, cite una pentru fiecare parte contractanta si una pentru Administratia financiara, toate exemplarele exemplare avand aceeasi valabilitate.
Incheiata azi ……………………………………..
ANGAJATOR, PRESTATOR,
Categories: Juridic Tags: ,