web analytics
Acasă > Juridic > Prestari servicii-model de contract

Prestari servicii-model de contract

Contractul este o intelegere a partilor care este consemnata in scris. Este bine ca de la inceput partile sa stie care sunt interesele lor si sa aiba grija ca celeilalte părţi acestea sa-i fie aduse la cunostinta. Mai jos prezentam un model de contract de prestari servicii.

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

 nr. Contract………..din data de …-

Cap. I     PARTILE CONTRACTANTE

Art. 1.           Societatea Comercială  …….  ,  cu sediul in  localitatea …. , jud…….,  str. ………………., inmatricuatala Registrul Comertului din oraşul  F, sub număul ……….. , C.U.I. ………….reprezentată de către ……………  in  calitate  de -…………………care este denumită in continuare ca PRESTATOR

si

Societatea comercială …………..………………………………………….… cu sediul in loc …………………, jud ………….., str ………………………………… , nr  ….  , Tel: …………….……… ; Fax: ……..……..……………… E-mail: …….…………….…….……………, inmatricuatala Registml Comertului  din oraşul …………………………sub numărul ……………………..……,cod fiscal…………….……………….…, titulară a contului IBAN ………………………………………….deschis la  Banca ……..……………………………..  reprezentată de : ………………………………………………… in calitate de : …………………..…………..  denumită in continuare ca BENEFICIAR, au convenit incheierea prezentului CONTRACT DE PRESTARI SERVICII avind următoarele clauze :

 

Cap. II    OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.           PRESTATORUL se obligă sa realizeze pentru BENEFICIAR următoarele servicii :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

NOTĂ: Aprovizionarea cu Necesarul de materiale (ANEXA NR.2) cade in sarcina   ……………………… . La cererea expresă a BENEFICIARULUI, PRESTATORUL se ocupă de aprovizionare.

Art. 3. Pentru realizarea serviciilor descrise la Art.2. , PRESTATORUL va furniza si va folosi echipamentele si  materialele care fac obiectul ANEXEI NR. 2, Necesar de materiale,  din prezentul Contract de prestari servicii .

Cap. III   TERMENUL DE EXECUŢIE A SERVICIILOR

Art. 4.           PRESTATORUL va realiza serviciile prevazute la Art.2.  din contract in termen de  .………………….. incepând cu data de  …..……………… pana la data de ………………….. .  Se vor percepe PRESTATORULUI penalizări de 0,5% din valoarea contractului fara TVA , pentru fiecare zi de intîrziere de la termenul de realizare a lucrării.

Art. 5.           In termenul de execuţie prevazut la Art.4. nu este prevazut timpul necesar aprovizionarii cu materiale, aparate, aparataj si accesorii necesare executării lucrărilor prevazute la Art.2. Răspunzătoare de aprovizionare este partea care este arătată la NO de la Art.2.

Cap. IV   PREŢUL ( ONORARIUL ) SERVICIILOR , MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 6.           Pentru serviciile efectuate de PRESTATOR,  BENEFICIARUL va plat acestuia suma de     ……………………………  RON , sumă negociată intre parti sau aşa cum rezultadin Devizul de lucrări (ANEXA nr.3)

Art. 7.           Plata pentru lucrările si serviciile făcute de PRESTATOR se va face de către BENEFICIAR in max. 5 zile de la data facturării după care se percep penalizări de 0,3%/zi de intarziere din valoarea contractului  fara TVA.

                Art. 8.    Plata partiala-inainte de termenul arătat la Art.4.– pentru lucrările si serviciile făcute si care se pot detaşa si factura distinct in cadrul unei lucrări mai ample, se va face in max. 5(cinci) zile de la data facturării după care se percep penalizări de 0,3% /zi de intarziere din valoarea contractului fara TVA. In aceleasi condiţii arătate aici, se va face plata pentru lucrările si serviciile făcute pana la data aparitiei situatiei prevazută la Art.18. si Art.19. cu respectarea Art.21. .

                Art. 9.    Plata rezultată in condiţile Art.24. din prezentul contract se va facce tot in condiţiiele Art.7. si Art.8. Atunci când aprovizionarea cu materialele prevazute la ANEXA nr.1 o face PRESTATORUL, BENEFICIARUL va face plata pentru materiale in max. 5(cinci) zile de la livrare, dar nu mai tarziu de data prevazută pentru inceperea lucrărilor iar atunci când aprovizionarea se face de către PRESTATOR la cererea expresă a BENEFICIARULUI, plata pentru Necesarul de materiale se va face anticipat achizitionarii materialelor.

Art. 11.         Partile nu au/au convenit plata esalonata la prezentul contract. Esalonarea se face  conform cu  ANEXA 4.

 

Cap. V    FORTA MAJORA

Art. 12.         Prin forta majora se inţeleg toate evenimentele si/sau împrejurările aflate in afara controlului partii care invocă forta majora, inevitabile, fie că sunt sau nu imprevizibile, care au apărut după data incheierii prezentuluui contract si care impiedica sau intarzie total sau parţial, indeplinirea obligatiilor derivând din acest Contract de prestari servicii (incendii,inundatii, razboaie, revoluţii, accidente, criză de energie, mişcări civile, catastrofe naturale, acte guvernamentale, ordine sau dispoziţii, lipsă de spatiu de transport, intarzieri ale transportatorilor etc.)

 Art. 13.        Dacă o situatie calificată ca forta majora impiedica sau intarzie, parţial sau total, executarea de către oricare din parti a prezentului Contract de prestari servicii, partea afectată va fi exonerată de indeplinirea obligatiilor, dar numai la nivelul si pe durata pentru care indeplinirea obligatiilor ei a fost impiedicata sau stanjenita de situatia fortei majore. Fiecare parte va de pune toate eforturile pentru reducerea cu cât mai mult posibil a intarzierilor datorate fortei majore.

                Art. 14.  Partea care invocă forta majora trebuie să avizeze in scris cealalta parte despre apariţia fortei majore, iar in termen de 15 zile să comunice celeilalte parti un document oficial  emis de Camera de Comert (sau o altă autoritate cu competenta similară) care să certifice exactitatea si durata faptelor notificate. Aceeasi procedură si modalitate de notificarea va fi aplicată si in cazul incetării situatiei de forta majora. Dacă notificarea si confirmarea inceperii si incetării situatiei de forta majora nu se efectuează in termenele stabilite, partea care neglijează  această procedură este responsabilă de prejudiciile create celeilalte parti datorită acestei omisiuni.

                Art. 15.  Pentru orice intarziere sau/si neindeplinire a obligaiilor contractuale de către oricare din partile implicate, ca rezultat sau consecinţă a fortei majore notificată sau justificată conform celor de mai sus, nici una dintre parti nu va avea dreptul de a solicita partii afectate compensaţii.

Cap. VI   REZILIEREA CONTRACTULUI

                Art. 16. Poate fi reziliat de oricare dintre parti pe bază de notificare scrisă adresată celeilalte parti, in cazul in care apariţia fortei majore face ca una din parti să fie in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile de derivă din prezentul contract pe o durată mai mare de 60 de zile de la data aparitiei fortei majore.

                Art. 17.  Poate fi reziliat de oricare dintre parti pe bază de notificare scrisă adresată celeilalte parti, in cazul in care cealalta parte nu a reusit să-si indeplinească  oricare din obligatiile asumate prin prezentul contract si situatia astfel creată nu a a fost remediată in termen de 60 de zile de la data notificării care i-a  fost transmisă.

                Art. 18.  Independent de prevederile de mai sus, BENEFICIARUL poate rezilia prezentul contract din proprie iniţiativă, prin notificarea scrisă a PRESTATORULUI in legătură cu rezilierea cu efect imediat, in situatia in care:

a)      PRESTATORUL  nu reuşeşte sau refuză să indeplineasă una mai multe din obligaţiunile sale contractuale cu condiţia ca BENEFICIARUL   să fi notificat PRESTATORULUI aspectele negative cu cel puţin 60 de zile inaintea notificării rezilierii, iar PRESTATORUL să nu fi incetat refuzul sau indeplinirea defectuoasă a obligatiilor sale.

b)      PRESTATORUL  este afectat sau este parte in procesul de faliment sau alte procese legate de insolvabilitate.

c)       In caz de reorganizare, fuzionare sau dizolvare a firmei PRESTATORULUI.

d)      PRESTATORUL isi asumă obligatii in beneficiul unor creditori sau terţi care include si  drepturile lui rezultate din prezentul contract.

Art. 19.         Independent de prevederile de mai sus, PRESTATORUL poate rezilia prezentul contract din proprie iniţiativă, prin notificarea scrisă BENEFICIARULUI in legătură cu rezilierea cu efect imediat, in situatia in care:

a)      BENEFICIARUL nu reuşeşte sau refuză să indeplineasă una mai multe din obligaţiunile sale contractuale cu condiţia ca PRESTATORUL   să fi notificat BENEFICIARULUI aspectele negative cu cel puţin 60 de zile inaintea notificării rezilierii, iar PRESTATORUL să nu fi incetat refuzul sau indeplinirea defectuoasă a obligatiilor sale.

b)      BENEFICIARUL este afectat sau este parte in procesul de faliment sau alte procese legate de insolvabilitate.

c)       In caz de reorganizare, fuzionare sau dizolvare a firmei BENEFICIARULUI.

d)      BENEFICIARUL isi asumă obligatii in beneficiul unor creditori sau terţi care include si  drepturile lui rezultate din prezentul contract.

 

Cap. VII                 EFECTELE REZILIERII

                Art. 20.  In cazul in care prezentul Contract de prestari servicii este reziliat conform celor stipulate mai sus, toate drepturile pe care acesta le garantează, precum si toate obligatiile pe care partile si le-au asumat prin intermediul său, vor inceta imediat.

                Art. 21. Toate sumele datorate de una din parti celeilalte pentru diferite obligatii, cheltuieli, împrumuturi, costuri,  lucrări executate parţial, având termen de achitare stabilit inainte de rezilierea prezentului contract, vor fi platte conform prevederilor prezentului contract. Toate sumele datorate de una din parti celeilalte pentru lucrări si servicii efectuate pana la data prevazută la Art.4. se vor factura si plat de asemenea in conditiile prezentului Contract de prestari servicii.

Cap. VIII                GARANŢII

Art. 22.         Garanţia acordată este validă dacă prezentul contract este insoţit de Procesul verbal de recepţia lucrării. Incepând cu  data  prevazută la la Art.4. ca termen de execuţie a lucrării, respectiv data incetării prezentului contract, curge un termen de 12 (douăsprezece luni) de zile, reprezentind termenul de garanţie pentru serviciile prestate, termen inlăuntrul căruia BENEFICIARUL  poate solicita remedierea gratuită a serviciilor executate, dacă deficienţele survenite inlăuntru acestui termen au legatură cu obiectul contractului si nu sunt cauzate de BENEFICIAR sau din culpa BENEFICIARULUI. Timpul in care se remediază obiecţiile din Procesul verbal de receptie al lucrării sunt in afara termenului de garanţie arătat aici. 

Art. 23.         Nu se acordă garanţie dacă alte persoane-calificate sau necalificate, autorizate sau neautorizate, altele decât cele ale PRESTATORULUI- intervin asupra lucrărilor sau prestarilor de servicii care fac obiectul prezentului Contract de prestari servicii. PRESTATORUL, după caz, poate desemna alte persoane (decât cele proprii) care să aibă intervenţii la instalaţii, servicii, remedieri care fac obiectul prezentului Contract de prestari servicii. In acest caz, persoanele desemnate acţionează in conformitate cu prezentul Contract de prestari servicii.

Art. 24.         Nu se acordă garanţii pentru viciile ascunse, dar PRESTATORUL va remedia, repara, elimina viciile ascunse contra cost.

Art. 25.         Nu se acordă garanţie pentru  materialele, accesoriile, aparatura si aparatajul folosit de PRESTATOR la lucrările de prestari servicii care fac obiectul prezentului Contract de prestari servicii.

Cap. IX  Obligatiile PRESTATORULUI

Art. 26.         Se obligă să presteze serviciile prevazute la Art.2. din prezentul Contract de prestari servicii  pină la termenul scadent al execuţiei.

Art. 27.         Se obligă să  aprovizioneze materialele prevazute in ANEXA NR. 1 la prezentul Contract de prestari servicii, dacă prin inţelegerea partilor această sarcină revine PRESTATORULUI, cu respectarea condiţiilor prevazute la NOTĂde la  Art.2. si Art. 10.

Art. 28.         Pentru prestarea serviciilor descrise la Art.2. din prezentul Contract de prestari servicii, se obligă să folosească personal calificat sau după caz necalificat corespunzător  domeniului de activitate si care să respecte normele de protecţia muncii aflate in vigoare.

Art. 29.         Faţă de terţe persoane, se obligă să respecte confidenţialitatea privind serviciile pe care le prestează pentru BENEFICIAR, in baza prezentului Contract de prestari servicii .

Cap. X    DREPTURILE PRESTATORULUI

Art. 30.         Primeşte plată pentru lucrările si serviciile executate pentru BENEFICIAR , plată care a fost convenită intre parti la Art.6. din prezentul Contract de prestari servicii.

Art. 31.         Primeşte de la BENEFICIAR contravaloarea cheltuielilor ocazionate de aprovizionarea   materialelor necesare prestarii serviciilor aşa cum au fost prevazute la Art. 10

Cap. XI  OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Art. 32.         Să plateasca  PRESTATORULUI -la data scadentă prevazută la a Art.7. – preţul serviciilor care a fost convenit intre parti la Art.6., sau după caz preţul facturat in conditiile Art.8. .

Art. 33.           plateasca  PRESTATORULUI contravaloarea materialelor aprovizionate si utilizate de acesta in scopul prestarii serviciilor care fac obiectul prezentului Contract de prestari servicii  aşa cum au fost prevazute la Art. 10 .

Art. 34.         La data prevazută la Art.4.. ca termen de execuţie a lucrărilor, să recepţioneze de la PRESTATOR lucrarea sau serviciile prestate coform prezentului Contract de prestari servicii si să semneze Procesul verbal de receptie a lucrării.  

 

Cap. XII DREPTURILE BENEFICIARULUI

 

 

 

 

Art. 35.         Să beneficieze de serviciile prestate in temeiul prezentului Contract de prestari servicii.

Art. 36.         Să solicite PRESTATORULUI in cadrul perioadei de garanţie, atunci când este cazul, remedierea gratuită a serviciilor, in conditiile arătate in Cap. VIII  din prezentul Contract de prestari servicii.

Art. 37.         Să verifice calitatea serviciilor realizate de PRESTATOR cu ocazia recepţionării acestora si după caz, consemnarea obiecţiilor sale (dacă există) in Procesul verbal de receptie a lucrării. Remedierea acestor obiecţii  se va face in conformitate cu cele convenite si consemnate in Procesul verbal de receptie a lucrării.

Cap. XIII               RĂSPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE

Art. 38.         Pentru neexecutarea, executarea  partiala, sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor ce decurg din prezentul Contract de prestari servicii , partea aflată in culpă va plat celeilalte parti daune.

Art. 39.         Pentru serviciile executate PRESTATORUL va răspunde in conditiile Art.24. pentru viciile ascunse in termen de 5(cinci) zile de la notificare.

Art. 40.         Modificarea prezentului contract este posibila numai cu acordul partilor contractante, caz in care se va incheia act aditional datat, semnat si ştampilat de ambele parti.

Cap. XIV               LITIGII

Art. 41.         Toate neinţelegerile privind validarea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, să fie soluţionate pe cale amiabilă, iar in caz contrar se vor soluţiona prin intermediul instantelor judecătoreşti competente.

                Art. 42   Prezentul Contract de prestari servicii  se declară nul de drept dacă la data incheierii una dintre parti se află in situatia arătată la Art.18. lit. b) sau/si  c) sau la Art.19. lit. b) sau/si  c) . La data constatării acestei stări de fapt se va proceda aşa cum este prevazut la Art.8., Art.20.  si Art.21.  din prezentul Contract de prestari servicii .

Cap. XV ALTE CLAUZE

Art. 43 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………….…………………………….…………….…………………

Art. 44.         Partile din prezentul contract se obligă să comunice una celeilalte in termen de 5 zile orice shimbare survenită in timpul derulării prezentului contract care poate/sau modifica(ă) derularea prezentului Contract de prestari servicii faţă de conditiile existente  la data incheierii lui.

Art. 45.         Prezentul Contract de prestari servicii  si anexele au fost redactate  in  două exemplare originale, cîte  una pentru fiecare parte contractantă, ambele exemplare având aceeasi valabilitate.

Art. 46.         Orice notificare impusă sau permisă de conditiile prezentului Contract de prestari servicii (sau de orice reglementare care solicită efectuarea unor astfel de notificări) poate fi trimisă fie prin fax, telex, E-mail, fie prin scrisoare recomandată in plic corespunzător, partii căreia îi este destinată notificarea, la adresa cuprinsă la Art.1. sau la o altă adresă pe care partile si.au comunicat-o in conformitate cu prevederile prezentului contract.

Art. 47.         Prezentul Contract de prestari servicii cuprinde ……… pagini, una semnată, datată si ştampilată de ambele parti. Conţine de asemenea un număr de patru anexe care fac parte integrantă din prezentul Contract de prestari servicii: a) ANEXA nr.2 care se referă la Necesar de materiale folosite de PRESTATOR pentru executarea servicilor; b) ANEXA nr. 3  care se referă la Devizul de lucrări /servicii .; c) ANEXA nr. 1  care se referă la Operaţiunile de manoperă ; d) ANEXA nr. 4  care se referă la Plata esalonata a obligatiilor financiare ale BENEFICIARULUI.

 

               PRESTATOR                                                                                                                                    BENEFICIAR

 

                     S.C. …….. .                                                                                                     S.C.  …….…………………………………………..

  

Nume Prenume :                                                                                                                                                Nume Prenume :……….……………………..

 

 

 

Semnatura …………………………………………………                                                                             Semnatura :………….………………………..

L.S.

L.S.

 

 

 

  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.
Trebuie să fii logat pentru a povesta un comentariu.