web analytics
Acasă > Juridic > Contractul de voluntariat-model

Contractul de voluntariat-model

Contractul de voluntariat e un contract care este pentru prestarea unor servicii pentru care nu esti platit dar ai anumite drepturi si este incheiat in baza Codului Civil, care, pentru cine nu stie, dateaza de la 1866, de pe vremea lui Cuza, da, Alexandru Ioan Cuza. Codul, nu contractul. Contractul apare in urma situatiei tot mai des intilnita de voluntariat in cadrul diferitelor institutii ale statului ( Vezi Festivalul International de Teatru de la Sibiu) sau ONG-uri care fac diferite chestii de ecologizare, construirea de case, etc. Daca exista acest contract, poti sa-ti recupeerezi anumite chetuieli facute sau atunci cind, in caz de accident, de imbolnavire sau de pierderea capacitatii de munca, aveti dreptul la ingrijiri medicale gratuite, platite de firma angajatoare.
CONTRACT DE VOLUNTARIATnr. contract: ………………din data de: …………….Cap. I PARTILE CONTRACTANTE
Art. 1. Societatea Comerciala : …….. , jud. . , str. …….., nr…, sc. …, et …, apt. …., inmatriculata la Registrul Comertului din orasul ….. , sub numaul ….. , C.U.I. ….., reprezentata de …, in calitate …., denumit in continuare BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI
si
Dl.(Dna) ………………………………………………..,domiciliat(a) in loc. ……………………, str. ………………………., nr. ……., judetul ……………………….., posesor(oare) al(a) B.I./C.I./ pasaportului cu seria………, nr. ……………………., eliberat(a) de…………………la data de……………………, CNP/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, denumit in continuare VOLUNTAR, vazand ca au fost indplinite conditiile prevazute de lege, am convenit la incheierea prezentului CONTRACT DE VOLUNTARIAT.

 

Cap. II OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2. VOLUNTARUL se obliga sa realizeze pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI urmatoarele servicii (v si Fisa Postului ):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cap. III DURATA CONTRACTULUI

VOLUNTARUL va realiza serviciile prevazute la Art.2. pe o durata de ………………………… .

Cap. IV DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUIArt. 4. Dreptul de a fi tratat ca si coleg cu drepturi egale atat de catre conducerea organizatiei cat si de angajati.
Art. 5. Dreptul de a fi respectat ca persoana, fara deosebire de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea
Art. 6. Dreptul de a avea acces la cat mai multe informatii despre organizatia in cadrul careia urmeaza sa activeze;
Art. 7. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 8. Dreptul de a participa activ la elaborarea si derularea programului la care urmeaza sa participe;
Art. 9. Dreptul de a-si desfasura activitatea in concordanta cu preferintele personale, temperamentul, experienta de viata, studiile si experienta profesionala;
Art. 10. Dreptul de a participa la sesiuni de formare in domeniul in care presteaza activitatea, atat la inceputul activitatii cat si pe parcurs pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi informatii in domeniu;
Art. 11. Dreptul la supervizare – orientare din partea unei persoane cu experienta, bine informata, cu rabdare, atenta si care dispune de timp pentru a raspunde nevoilor sale;
Art. 12. Dreptul la un loc unde sa isi desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii
Art. 13. Dreptul de i se asigura (de catre organizatie/institutie) protectia muncii (in conditiile legale), in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara;
Art. 14. Dreptul de a fi asigurat (de catre organizatie/institutie, in conditiile prevazute de lege) impotriva riscurilor de accident si de boala care decurg din natura activitatii pe care o desfasoara; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre organizatia/institutia;
Art. 15. Dreptul de a i se rambursa (de catre organizatie/institutie, in conditiile convenite prin contract, potrivit legii) cheltuielile efectuate pentru derularea activitatii;
Art. 16. Dreptul la o durata a timpului de lucru (stabilita in conditiile legii) caree sa nu ii afecteze sanatatea si resursele psihofizice;
Art. 17. Dreptul de a i se elibera de catre organizatia/institutia un certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
Art. 18. Dreptul de a beneficia de titluri onorifice, decoratii si premii, in conditiile legii.
19. Obligatia de a indeplini la timp sarcinile primite din partea organizatiei/institutiei prin fisa de post;
Art. 20. Obligatia de a anunta din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente
Art. 21. Obligatia de a pastra si proteja confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;
Art. 22. Obligatia de a participa la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de catre organizatie/institutie;
Art. 23. Obligatia de a fi la curent cu misiunea si activitatile organizatiei/institutiei;
Art. 24. Obligatia de a respecta procedurile, politicile si regulamentele interne ale organizatiei/institutiei;
Art. 25. Obligatia de a ocroti bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat;
Art. 26. Obligatia de a oferi servicii de calitate si de a solicita sprijin persoanei careia i se subordoneaza in situatiile in care este nevoit/a sa desfasoare activitati intr-un domeniu necunoscut sau in care abilitatile sale sunt limitate;
Art. 27. Obligatia de a completa corect si la timp toate formularele sau rapoartele necesare si convenite prin fisa de post;
Art. 28. Obligatia de a trata cu respect toate persoanele cu care vine in contact (clienti ai organizatiei/institutiei, alti voluntari sau personal angajat si de a isi oferi serviciile cu respect pentru fiinta umana si pentru mediul inconjurator si fara a discrimina in functie de rasa, etnie, sex sau orientare sexuala, convingeri politice sau religioase, abilitate fizica/psihica, nivel de educatie, stare civila, situatie economica sau orice alte asemenea criterii;
Art. 29. Obligatia de a aduce in discutie cu persoana careia i se subordoneaza direct toate situatiile in care ar putea sa apara conflicte de interese.
Cap. V DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFIVIARULUI DE VOLUNTARIAT
Art. 30. Toate drepturile VOLUNTARULUI, prevazute la Cap. IV din prezentul Contract de Voluntariat sunt obligatii pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI. Fata de cele aratate mai sus, BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI mai are si urmatoarele OBLIGATII:
a. Obligatia de a organiza o intalnire de orientare a voluntarului (referitoare la organizatie in general, programul in care va activa voluntarul, prezentarea locului de desfasurare a activitatii, prezentarea colegilor, sarcinile concrete ale voluntarului etc.);
b. Obligatia de a pune la dispozitia voluntarului o fisa a postului clara, din care sa reiasa :titlul postului, scopul si durata postului, sarcinile de indeplinit, programul de lucru, numele si telefonul persoanei careia i se subordoneaza direct voluntarul, modalitatile de raportare, accesul la echipament, alte date in functie de post;
c. Obligatia de a desemna o persoana care sa supervizeze activitatea voluntarului.
Art. 31. Toate obligatiile VOLUNTARULUI sunt DREPTURI pentru BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI .
Cap. V RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE, LITIGII
Art. 32. Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazutre de Codul Civil
Art. 33. Renegocierea contractului de voluntariat se face in cazul aparitiei unei modificari a unei situatii de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor care revin voluntarului, renegocierea are loc la cererea scrisa a oricarei parti, formulata in termen de 15 zile de la aparitia situatiei mai sus mentionate.
Art. 34. In cazul in care situatia descrisa la articolul
Art. 33 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta va fi reziliat de drept.
Art. 35. Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat poate avea loc din initiativa VOLUNTARULUI sau a BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI cu un preaviz acordat in conditile legii, pentru functia prevazuta in Fisa Postului .
Art. 36 Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila; actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.
Cap. VI ALTE CLAUZE
Art. 37 Toate neintelegerile privind validarea prezentului contract, sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia, sa fie solutionate pe cale amiabila, iar in caz contrar se vor solutiona prin intermediul instantelor judecatoresti competente.
Art. 38. In spiritul prezentului Contract de Voluntariat, intre VOLUNTAR si BENEFCIARUL VOLUNTARIATULUI nu exista raporturi de munca ci aceste raporturi sunt stabilite in baza Codului Civil.
VOLUNTAR BENEFICIARUL VOLUNTARIATULUI

Categories: Juridic Tags: ,
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.
Trebuie să fii logat pentru a povesta un comentariu.