web analytics
Acasă > Juridic > Contractul de munca-model

Contractul de munca-model

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCAincheiat si inregistrat sub nr. ..…/……….. in registrul general de evidenta a salariatilor *    
A. Partile contractului
Angajator – persoana juridica/fizica __________________________________, cu sediul/domiciliul in _______________________________________, inregistrata la registrul comertului/autoritatile administratiei publice din ___________________, sub numarul ___________________, cod fiscal _____________, telefon _________________, reprezentata legal prin ____________________, in calitate de ______________________,
si
salariatul/salariata – domnul/doamna _____________________________, domiciliat/ domiciliata in localitatea _________________, str. ______________________________ nr. _____, judetul _________________, posesor/ posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/ pasaportului seria __________, nr. _____________, eliberat/ eliberata de _________________________ la data de ______________, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, permis de munca seria ______ nr. __________ din data ___________,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:
B. Obiectul contractului: ___________________________________________________
C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata __________________________________ urmand sa inceapa activitatea la data de _________________;
b) determinata, de ______ luni, pe perioada cuprinsa intre data de _____________ si data de _____________/pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post;
D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la _______________________________________________
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ______________
E. Felul muncii
Functia/meseria _______________________ conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania;
F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*
)
G. Conditii de munca:
1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
H. Durata muncii:
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ______ ore/zi, ____ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: _____ (ore zi/ore noapte / inegal);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de _____ ore/zi (cel putin 2 ore/zi), _______ ore / saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: _________(ore zi/ore noapte);
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de _________ zile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de _____________.
J. Salariul:
1. Salariul de baza lunar brut: __________________________ lei
2. Alte elemente constitutive:
a) sporuri _________________________;
b) indemnizatii _____________________;
c) alte adaosuri ____________________;
3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu timp liber corespunzator sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt _____________________________;
K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:
a) echipament individual de protectie ________________________________________;
b) echipament individual de lucru ___________________________________________;
c) materiale igienico – sanitare ____________________________________________;
d) alimentatie de protectie _________________________________________________;
e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca _________________;
L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de _________________________;
b) perioada de preaviz, in cazul concedierii, este de _________ zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 – Codului Muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de _________ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute de art. 18 alin. (1) din Legea 53/2003 – Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze;
M. Drepturi si obligatii generale ale partilor:
1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sanatate in munca;
f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale;
2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului in revin, in principal, urmatoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului;
N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grup de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ________/_______ la Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului ________________________/Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.
Angajator,____________________________
Salariat,_________________________
Reprezentant legal,____________________________

Pe data de ________________ prezentul contract inceteaza in temeiul art. _____________ din Legea 53/2003 – Codul Muncii, in urma indeplinirii procedurilor legale.
Angajator, _____________________

* Pana la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de munca va fi inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Sibiu, cu mentionarea pe contract a acestui numar.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Juridic Tags: ,
  1. Nici un comentariu momentan.
  1. Nici un trackbacks momentan.
Trebuie să fii logat pentru a povesta un comentariu.